• Ossi Aura (FT)

Johtamisen aktivointi tuo tulosta


Olen tutkinut ja kehittänyt henkilöstötuottavuutta ja sen johtamista vuodesta 2009 alkaen yli kymmenessä tutkimuksessa ja lähes 3000 organisaation osalta. Tutkimusten tulokset osoittavat johtamisen ja henkilöstötuottavuuden vahvan merkityksen yritysten kannattavuudelle. Ja sen kautta kestävälle kasvulle.


Hyvällä johtamisella on selkeä yhteys kannattavuuteen


Vuodesta 2009 alkaneen tutkimussarjan tärkein tulos on johtamisen ja kannattavuuden positiivinen yhteys. Mitä paremmin yritystä johdetaan, sitä parempi on käyttökate saman toimialan yrityksiin verrattuna. Vuonna 2018 tehdyssä Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksessa tämä näkyi viiden eri toimialan yrityksissä kuvan 1 mukaisesti.


Henkilöstötuottavuuden johtamisen kokonaistaso erotteli yritykset kolmeen tasoluokkaan, joista parhaan kolmanneksen yritysten kannattavuus oli 3,0 %-yksikköä toimialan mediaania korkeampi. Vastaavasti heikoimman kolmanneksen yritysten käyttökate oli 2,4 %-yksikköä alle kilpailijoiden tason.

Kuva 1. Henkilöstötuottavuuden johtamisen yhteys yritysten kannattavuuteen.


Yksittäisen yrityksen tasolla kannattavuusero hyvän ja huonon johtamisen välillä on siis 5,4 %-yksikköä. 100M€:n liikevaihdolla tämä tarkoittaa 5,4M€:n eroa käyttökatteessa – siis erittäin suurta eroa tulevaisuuden liiketoiminnan resursoinnissa. Suurempi käyttökate heijastuu myös osingonjakoon.


Koko Suomen yrityskunnan suhteen johtamisen eroilla on miljardiluokan heijastukset kannattavuuteen. Kun tutkijoina suhteutimme käyttökatteiden erot toimialakohtaisesti ja asetimme kehittymistavoitteeksi johtamisessa parhaan luokan, laskimme 9,4mrd€:n kasvun kannattavuuteen.


Käyttökatteen kasvupotentiaali on laskennallinen, mutta antaa suuruudellaan vahvan painoarvon johtamiselle ja sen kehittämiselle.


Mielenkiintoinen tulos saadaan, kun lasketaan johtamisen kehittymisen vaikutusta kannattavuuteen ja verrataan sitä liikevaihdon tarvittavaan kasvuun. Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksen keskiarvoluvuilla tulos on se, että johtamisen kehittyminen toimialan keskitasolta hyvälle tasolle vastaa 36 %:n lisäystä liikevaihdossa!


Tässä on johtoryhmälle pohdinnan paikka: haluatko kannattavuuden kasvattamiseksi erinomaista johtamista tai 36 % lisää liikevaihtoa?


Miten johtaminen vaikuttaa kannattavuuteen?


Johtaminen on tärkeä yrityksen toiminto, joka ei yksistään kehitä mitään. Hyvään johtamiseen kytkeytyy hyvä johtajuus, leadership, jolla puolestaan on vahva merkitys henkilöstötuottavuuteen. Voidaan puhua johtamisen ketjusta.


Kuva 2. Johtamisen ketju


Johtamisen ketju kuvaa johtamisen kokonaisuuden liiketoimintastrategiasta asiakashyötyyn. Johtamisen tavoitteet tulee pohjata strategian määrittämiin kyvykkyyksiin – johdetaan niitä henkilöstön ja organisaation kyvykkyyksiä, joilla strategian tavoitteet toteutetaan. Tämä on johtoryhmän, esihenkilöiden ja henkilöstön yhteinen pohdinta.


Määrätietoinen johtaminen heijastuu johdon ja esihenkilöiden johtajuuteen; osana johtamista kehitetään, seurataan ja johdetaan johtajien asennetta ja johtamisosaamista. Johtamisen johtaminen lienee oikea, vaikkakin kielellisesti kömpelö termi. Johtajuuden kehittämisessä tarvitaan tavoitteita, osaamista ja jatkuvaa kannustamista; tarvitaan tietoa esihenkilöiden aktiivisuudesta ja henkilöstön kokemasta johtajuudesta.


Henkilöstötuottavuus on johtamisen ja johtajuuden tulosta – ei sattumaa eikä satunnaisen kehittämisen tulos. Johtamalla motivaatiota ja sitoutumista, osaamista ja oman työn hallintaa, sekä työkykyä vahvistetaan henkilöstötuottavuutta. Henkilöstötuottavuudella on vahva yhteys asiakastyön ja tuotannon laatuun, asiakashyötyyn ja kannattavuuteen.


On kyse henkilöstöjohtamisen aktiivisuudesta


Johtamisen ja henkilöstötuottavuuden hyödyt kannattavuuteen voidaan lunastaa aktiivisella johtamisella. Lähtökohtana on johtoryhmän aito ihmislähtöinen ajattelutapa ja aktiivisuus omien johtajatiimien johtamisessa. Ihminen ihmiselle, kaikilla tasoilla, aktiivisesti koko ajan. Siinä yksinkertainen, tutkimustuloksista johdettu resepti kannattavuuden kestävälle kasvulle.

Ihmisten johtamista voidaan tarkastella myös johtajan oppimisprosessina. Pohjana oma ihmisten arvostaminen, jonka tueksi saadaan tietoa henkilöstön ja johtajuuden tilasta ja jota tuetaan jatkuvalla tilannetiedolla. Miten johtajuus heijastuu motivaatioon? Mikä on motivaation hyvä, riittävä taso? Miten henkilöstön kokemaa työn hallintaa johdetaan? Miten oma toimintani heijastuu tiimini aktiivisuuteen? Nämä ovat esimerkkejä johtajana oppimisen kysymyksistä. Ja näihin voidaan kaikkiin vastata aktiivisella tiedolla johtamisella.


White Paper linjaa johtamisen merkityksiä


Olen kirjoittanut tutkimuksiemme pohjalta White Paperin, jonka saat jättämällä yhteystietosi täältä: https://www.fitfarm.works/yhteydenotto.


White paperin tavoitteena on antaa tietoa ja tukea johtajia sekä HR-asiantuntijoita johtamisen kehittämisessä. Kerron tuloksia ja eri asioiden yhteyksiä. Ihmisten johtaminen on loogista ja antoisaa työtä. Tavoitteena on hyvinvoiva, sitoutunut henkilöstö ja hyvä taloudellinen tuloskunto – eli kestävällä tavalla henkilöstötuottavuuden kasvattaminen.


21 katselukertaa0 kommenttia